TIJDIG KLAGEN

31 oktober 2013

Stel: u hebt begin 2011 een nieuwe oven gekocht en tegelijkertijd een onderhoudscontract met de storingsdienst van de verkoper afgesloten. Vanaf het moment van levering doen zich herhaaldelijk storingen voor. Zorg ervoor dat u tijdig klaagt, anders brandt de zaak aan.

De storingen worden door u telkens gemeld aan de storingsdienst. Ondanks herhaalde reparaties door de storingsdienst blijft het gebrek terugkeren en u besluit, in juni 2013, de verkoper in gebreke te stellen, de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Door de verkoper wordt gesteld dat uw vordering is verjaard omdat er sinds het moment van levering en het moment van ontbinden meer dan twee jaar zijn verstreken. Is dit ook zo?

Ten aanzien van een koopovereenkomst geldt dat de gekochte zaak - en dit kan van alles zijn: producten, machines, onroerend goed - aan de overeenkomst moet beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Bezit een zaak niet die vereiste eigenschappen, dan dient de verkoper daar binnen bekwame

tijd van op de hoogte te worden gesteld.

Op grond van de wet verjaart een schadevordering op grond van een koopovereenkomst in beginsel na verloop van twee jaar. Er moet binnen bekwame tijd worden geklaagd nadat het gebrek is ontdekt door koper bij de verkoper. Niet tijdig klagen leidt uiteindelijk tot verval van recht, wat betekent dat de koper zijn eventuele vordering op de verkoper niet meer kan instellen.

Dit is anders als het gebrek aan de verkochte zaak, zoals in het hier gegeven voorbeeld, na herhaalde pogingen tot herstel daarvan, telkens terugkeert en tot nieuwe schade leidt. Na elke melding beginter dan een nieuwe verjaringstermijn van twee jaar te lopen en blijft de vordering tot vergoeding van schade daarmee in stand. De verkoper heeft hier dus het nakijken.

Het is verstandig, in geval van een gebrekkige (herstelde) zaak, om tijdig, schriftelijk en gemotiveerd te klagen bij de verkoper.

Altijd op de hoogte blijven?