Wat brengt de voorjaarsnota ons?

6 juli 2022 Bouwer & Officier

Normaal gesproken worden de begrotingsplannen op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het kabinet heeft nu aangekondigd dat het zijn plannen al in het voorjaar wil openbaren.

Onderdeel van het begrotingsplan is het belastingplan, waarin het kabinet zijn fiscale voornemens toelicht.
Gelet op de gemaakte schulden in de vorm van coronasteun, uitstel (en ook deels verwacht uitstel) van betaling van belastingschulden, moet de overheid ‘gaten’ dichten.

Het maatschappelijk krachtenveld (CPB, DNB) pleit ervoor om de belastingdruk eerlijker te verdelen onder het motto ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. De pijlen lijken met name gericht op het zwaarder belasten van vermogen.
Ik ben dan ook benieuwd wat dit ons gaat brengen, hoewel enkele tendensen nu al zichtbaar worden. Vermogens zwaarder belasten houdt met name in dat er gekeken gaat worden naar box 2 en box 3.

Box 3-heffing

Ook al is er nog geeneens de wens om vermogens zwaarder te belasten, toch tikt de rechter de wetgever al op de vingers. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 niet deugt en dwingt de wetgever tot actie. Box 3 in de huidige vorm schendt de fundamentele rechten van belastingplichtigen en is onhoudbaar, zo oordeelt de Hoge Raad in zijn arrest van 24 december 2021.

Het probleem wordt met name veroorzaakt door de lage spaarrente, terwijl een rendement van circa 4% geldt als maatstaf voor de belastingheffing.

De wetgever heeft nu bedacht om een onderscheid te maken tussen spaargeld, schulden en beleggingen, waarbij de eerste categorie minder zwaar wordt belast om zo aan te sluiten op de lage marktrente.
Beleggingen daarentegen worden belast tegen een hoger rendement dan 4%: het voorstel ligt op circa 5,5%. Dit is goed nieuws voor degenen die hun geld op de spaarrekening hebben staan en slecht nieuws voor degenen die beleggen (aandelen, onroerend goed et cetera).

Box 2-heffing

Verder kunnen we verwachten dat er kritisch gekeken wordt naar de belastingheffing van box 2, met name beleggingsvermogen in de BV is naar verwachting onderwerp van onderzoek.

Excessief lenen van de BV wordt ook beperkt conform het wetsvoorstel dat in maart 2022 is ingediend. Momenteel is het voor aanmerkelijkbelanghouders vaak mogelijk om geld te lenen uit hun BV zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor ontstaat een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen.

Wat de plannen ons ook brengen, het kabinet is gebaat bij een gezond ondernemersklimaat waarbij ondernemers de financiële ruimte hebben om te ondernemen. Dat zal toch voorop moeten staan.

Michel Duijm
Accountant bij Bouwer & Officier
Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude.
T: 071 – 34 190 00
Meer info: www.bouwer-officier.nl 

Altijd op de hoogte blijven?