Zowel werknemers als werkgevers vragen zich regelmatig af in hoeverre men gehouden kan worden aan een overeengekomen concurrentiebeding. De vraag blijft altijd of het concurrentiebeding rechtsgeldig is en of de werknemer hieraan mag worden gehouden.

Dat een (overtreden) concurrentiebeding grote gevolgen kan hebben na het einde van een dienstverband, blijkt uit de volgende uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Werknemer was als bestuurder in dienst bij een brandbeveiligingsbedrijf. Het bedrijf werd in 2014 overgenomen door een andere beveilig-ingsorganisatie waarna het dienstverband van de bestuurder werd beëindigd en er een nieuw dienstverband als vestigingsmanager werd aangeboden. In deze laatste arbeidsovereen-komst stond een concurrentiebeding gekoppeld aan een boetebeding indien er een overtreding plaats zou vinden. Het concurrentiebeding hield in dat de werknemer gedurende twaalf maanden na het einde van het dienstverband geen concurrerende werkzaamheden mocht ver-richten dan wel in dienstverband dan wel als zelfstandige ondernemer. De werknemer zou per overtreding van het concurrentiebeding een boete van € 5.000 verbeuren, te vermeerderen met € 1.000 voor iedere dag dat deze over-treding voort zou duren. In de tussentijd heeft werknemer een eigen onderneming opgericht die zich eveneens bezighield met brandbe-veiliging. Een paar maanden later hebben partijen een overeenkomst gesloten waarin de arbeidsovereen-komst van de werk-nemer werd beëindigd. In die overeenkomst stond opnieuw vermeld dat werknemer aan het concurrentiebeding zou worden gehou-den. Uiteindelijk heeft werkgever vastgesteld dat werknemer al een tijdje concurrerende werkzaamheden uitvoerde in zijn eigen onderneming en heeft daarop een vordering tegen werknemer ingesteld voor wat betreft de verbeurde boetes. In totaal vordert de werk-gever een bedrag ad € 389.000 van de werk-nemer. Werknemer kan zich hierin niet vinden en stelt in de procedure dat hij geen concur-rerende werkzaamheden zou mogen verrichten als vestigingsmanager. Dat was immers zijn laatste functie. De kantonrechter is het niet eens met de werknemer en stelt het volgende. De tekst van het concurrentiebeding is – in de optiek van de rechter – ruim geformuleerd en houdt in dat werknemer geen aan werkgever concurrerende werkzaamheden mag verrichten. Door toch een eigen onderneming te starten die ziet op brandbeveiliging, heeft de werknemer in strijd gehandeld met het concurrentiebeding. Werkgever kan daarom aanspraak maken op handhaving van het concurrentiebeding én mag de verbeurde boetes innen. Uiteindelijk is de werknemer veroordeeld om een bedrag van € 389.000 te voldoen. Werknemer heeft nog vergeefs geprobeerd om in hoger beroep een ander oordeel te krijgen. Het hof was het echter eens met de kantonrechter. Gelet op het voorgaande is het zeer aan te raden om uw arbeidsovereenkomsten juridisch te laten checken voor wat betreft de concurrentie-bedingen en boetebedingen zodat u weet welke stappen er ondernomen kunnen worden bij een overtreding. Neemt u gerust eens vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

 

Logo Smit en smit advocaten_Klein

Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl

Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?